ស្តាប់ MP3 ប្រវត្តិ ព្រះពុទ្ធ ​ តាមលំដាប់ ១ ដល់ចប់ ១១៨
១​​ ការចាប់បដិសន្ធិ និង ប្រសូត្រ ប្រវត្ត ព្រះពុទ្ធ សង្ខេប
http://angkorlink.com/KeaOun/1.html
២ ពិធីថ្វាយព្រះនាម និង ការទស្សទាយ របស់ព្រាម
ទាំង ៨រូប និង និម្មិត អ្វីដែលនាំឲ ចេញបូស
http://angkorlink.com/KeaOun/2.html
៣ ការសិក្សា របស់ព្រះពុទ្ធ
និង ការឲរង្វាន់ដល់ បវកញ្ញា
http://angkorlink.com/KeaOun/3.html
៤ អាពាហ៍ពិពាហ៍ របស់ ព្រះពុទ្ធ (​ការរៀបការ)
http://angkorlink.com/KeaOun/4.html
៥ -ការដាក់ឈ្មោះ កូន រាហុល ដោយព្រះពុទ្ធ
-សូបិន្ត បីលើករបស់ព្រះនាង យក្សសោធិរជ ពំពា
-ការសំព្រះបីតាទៅបូស
-ព្រះនាង ទាយដឹងជាមុន ថាព្រះអង្គ នឹងយាងទៅបូស
បានឲ ឆាន់អាមាត្រ រៀបចំសេះជាមុន
-ការយាងចេញទៅបូស
http://angkorlink.com/KeaOun/5.html
ហេតុអ្វី បានជា ព្រះសង្ឃ ឬ ធម្មាចារ្យខ្លះ ថា បោះសក់ឡើងលើ ?
តើពេលព្រះពុទ្ធ កាត់សក់ មុនបូស បោះឡើងលើ ឬ កាត់ទុក ?

៦- ការចេញទៅបូស របស់ព្រះពុទ្ធ
- ការកាត់សក់(ប្រកេសា) ទុកនៅសល់ត្រឹម២ធ្នាបដៃ
​​​ ​ -ប្រគល់ផ្នូងសក់(ព្រះម៉ូលី= ផ្នូងសក់) ដែលកាត់ ទៅឲ
ឆាន់អាមាត្រ ទៅប្រគល់ ឲព្រះបីតា
(ដូចជាមិនបាន បោះសក់ឡើងលើ ទេវតាទទួលទេ ?)
ហេតុអ្វី បានជា ព្រះសង្ឃ ឬ ធម្មាចារ្យខ្លះ ថា បោះសក់ឡើងលើ ?
-ព្រះអង្គ បានដូរ អាវ ជាមួយ ព្រានព្រៃ ដែលស្លៀកពាក់ជា អ្នកបូស
ដើម្បីបន្លំ សត្វ ថាខ្លួនជា អ្នកបូស(ព្រានព្រៃ)
-ព្រះអង្គបានជួប ព្រះសង្ឃ ភគវា រួចជួនទៅជួប អាឡារាក់តាបស់
http://angkorlink.com/KeaOun/6.html

៧- ព្រះពុទ្ធ ស្វែងរក ជ័យជំនះ លើ ការកើត​ និង​​ ការស្លាប់
និង ការដេញបិនខ្សែរបី ការចាប់យកផ្លូវ កណ្តាល​----
http://angkorlink.com/KeaOun/7.html

៨ ការសុបិន(យល់សប្ត) ៥លើក
មុនពេលព្រះពុទ្ធ បានត្រាសដឹង
http://angkorlink.com/KeaOun/8.html

 

តិរច្ឆាន វិជ្ជា ជាវិជ្ជា សំរាប់រកស៊ី មិនសំរាប់ដល់ នូវ ព្រះនិព្វាន
មិនសំរាប់បានដល់ សិល៌ សមាធិ បញ្ញា សំរាប់ បានដល់ ព្រះនិព្វាន
តិរច្ឆាន កថា ជាពាក្យ និយាយលេងសើច មិនសំរាប់ដល់ នូវ ព្រះនិព្វាន
មិនសំរាប់បានដល់ សិល៌ សមាធិ បញ្ញា សំរាប់ បានដល់ ព្រះនិព្វាន

Please edit or to correct.
by Mr. AP. www.AngkorPost.com
www.CambodiaBuddhist.org

ប្រវត្តិបុណ្យ ភ្ជុំបិណ្ឌ តាមរយៈភាគទី ៧១
http://angkorlink.com/KeaOun/71.html

ជាពិសេស ចុងភាគទី ១១២ ព្រះពុទ្ធ យាងចូល បរិនិព្វាន
http://angkorlink.com/KeaOun/112.html
http://angkorlink.com/KeaOun/113.html
Dear All, Please try to listening this MP3
This the URL address links of History of Buddha,
ភាគទី១ ការចាប់បដិសន្ធិ និង ការប្រសូត្ររបស់ ព្រះពុទ្ធ
http://angkorlink.com/KeaOun/1.html
ភាគទី១១០ ព្រះបន្ទូល និង បណ្តាំចុងក្រោយរបស់ ព្រះពុទ្ធ
http://angkorlink.com/KeaOun/110.html
http://angkorlink.com/KeaOun/111.html
http://angkorlink.com/KeaOun/112.html
ចុងភាគទី ១១២ ព្រះពុទ្ធ យាងចូល បរិនិព្វាន
http://angkorlink.com/KeaOun/112.html
http://angkorlink.com/KeaOun/113.html
ភាគទី ១១៤ ការចែក ព្រះសារីរឹកធាតុ
ត្រូវបានចែកជា៨ចំណែក ស្មើរៗគា្ម
http://angkorlink.com/KeaOun/114.html
ភាគទី ១១៥ ជីវប្រវត្តិ សង្ខេប ព្រះពុទ្ធ
http://angkorlink.com/KeaOun/115.html
ភាគទី ១១៦-១១៨ ប្រវត្តិ ព្រះពុទ្ធ នៅកម្ពុជា
http://angkorlink.com/KeaOun/116.html
http://angkorlink.com/KeaOun/117.html
http://angkorlink.com/KeaOun/118.html
--------end--------
by Mr. AP. www.AngkorPost.com